Ученически практики 2018

Ученически практики 2018

Училищният екип по проект BG05M2OP001-2.006-001 „Ученически практики-Фаза 1“

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Димитровград

информира учениците от IX - XII клас и техните родители за подбор по документи на ученици за участие по проект „Ученически практики-Фаза 1“ – 

Информация за проекта – тук и тук