Новини от сайта

 
 
Picture of System Administrator
СТИПЕНДИИ
by System Administrator - Monday, 24 October 2016, 3:58 PM
 

    Критерии за получаване и размери на месечните стипендии.

 

            1.1. Стипендия за постигнати образователни резултати:

            - Отличен успех: не по-нисък от 5,50;

            - Да няма нарушения на Правилника за вътрешния ред;

            - Да няма наложени наказания от Педагогическия съвет за отсъствия;

            - Размер - 50,00 лв. месечно.

            - При наложено наказание от ПС стипендията се спира за срока на наказанието

            1.2. Стипендия за ученици без родители:

            - Да няма наложени наказания от педагогическия съвет за отсъствия;

            - Да няма нарушения на правилника за вътрешния ред;

            - Размер - 50,00 лв.

            - При наложено наказание от ПС стипендията се спира за срока на наказанието

            1.3. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

            1.3.1. Социални стипендии

            - Да има месечен доход на член от семейството не по-голям от 60% от размера на минималната работна заплата за страната към датата на подаване на декларацията,            определен на база предходните шест месеца.

            - Да няма наложени наказания от Педагогическия съвет;

            - Да няма нарушения на правилника за вътрешния ред;

            - Да няма безпричинно отсъствие от учебните дни;

            - Класирането се извършва при тежест най-висок успех и най-нисък доход. 

            - Класираните ученици получават стипендия в размер:

 • 45,00 лв. месечно при успех много добър от 5,00 до 5,49
 • 40,00 лв. месечно при успех много добър от 4,50 до 4,99
 • 35,00 лв. месечно при успех добър от 4,00 до 4,49

- При наложено наказание от ПС стипендията се спира за срока на наказанието

            1.3.2. Целеви стипендии за покриване на пътни разходи

            - Да няма наложени наказания от Педагогическия съвет за отсъствия;

            - Да няма нарушения на правилника за вътрешния ред;

            - Да няма безпричинно отсъствие от учебните дни;

            - Да няма оценки по отделни предмети по-ниски от среден 3,00

            - Да има месечен доход на член от семейството не по-голям от размера на   минималната работна заплата за страната към датата на подаване на декларацията,            определен на база предходните шест месеца.

            - Размер – до 30,00 лв., но не повече от действително направените разходи.  

- При наложено наказание от ПС стипендията се спира за срока на наказанието

2. Условия и ред за отпущане на месечни стипендии.

            Ученикът може да кандидатства и да бъде одобрен за повече от един вид месечна стипендия, но получава само една от стипендиите.

            Комисията предлага Критериите въз основа на които се извършва класирането за отпущане на месечни стипендии да се утвърждават в началото на учебната година и в началото на втори учебен срок.

            Стипендиите се отпущат от началото на всяка учебна година и от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно да периода на учебните месеци. Стипендиите за ученици без родители се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им и се изплащат и за периода на неучебните месеци.

3. Условия и ред за отпускане на еднократни стипендии.

            Мотивирано предложение на комисията за отпускане на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование и еднократни стипендии да постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност се прави след отправено мотивирано искане на класния ръководител и/или решение на педагогическия съвет до комисията.

4. Необходими документи за кандидатстване.

 • Заявление - декларация по образец
 • Удостоверение за дохода на семейството
 • Смъртен акт за починал родител-еднократно при възникване на обстоятелството
 • Удостоверение от училище/университет за братя/сестри редовна форма на обучение
 • Други документи с доказателствена сила

5. Критерии за освобождаване от заплащане на такса за ползване на ученическо общежитие при ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”.

Да има месечен доход на член от семейството не по-голям от дохода по т.1.3.1 - 60%  от размера на             минималната работна заплата за страната към датата на подаване на декларацията, определен на база предходните шест месеца.

 • Да няма наложени наказания от Педагогическия съвет;
 • Да няма нарушения на правилника за вътрешния ред;
 • Да няма безпричинно отсъствие от учебните дни;
 • Да не получава целева стипендия за покриване на пътни разходи.
 • Освобождават се от заплащане на такса за ползване на ученическо общежитие сираците, с починал един или двама родители;

 

6. Необходими документи за освобождаване от такса за ползване на ученическо общежитие при ПГ “Проф. д-р Асен Златаров”

 • Заявление - декларация по образец
 • Удостоверение за дохода на семейството
 • Смъртен акт за починал родител
 • Удостоверение от училище/университет за братя/сестри редовна форма на обучение
 • Други документи с доказателствена сила