Новини от сайта

 
 
Picture of System Administrator
САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
by System Administrator - Thursday, 27 October 2016, 3:44 PM
 

Сесии на учениците от СФО

- януарска – редовна;

-юнска първа поправителна;

-септемврийска втора поправителна

Заявления се подават в следните срокове:

-януарска от 10 до 20 декември;

-юнска до 20 април;

-септемврийска до 20 август;

РЕДОВНИ СЕСИИ: (януарска - редовна)

Първа  – от 9 до 23 януари (9,10,11,12 клас);

Втора   – от 20 март до 4 април – за 12 клас

                   – от 5 до 19 юни – за 9, 10 и 11 клас.

2. Поправителни сесии:(юнска – поправителна)

I поправителна сесия:

-       За ученици XII клас – от 1май  до 15 май

-       За ученици от IX до XI клас – от 5 юни до 19юни

II поправителна сесия:

-       За ученици от IX до XI, XII клас – от 01.09.2015 г. до 14.09.2015

 (14).8.1 Изпитите на ученици от СФО са писмени с продължителност 3 учебни часа по теория и 5 часа по практика и се провеждат от двама учители. Комисията изготвя протокол с оценката от изпита.

(14).8.2 ПП в 11 и 12 клас е задължителен учебен предмет- 10 работни дни и завършва с годишна оценка. ПП на 11 клас се провежда след приключване на юнската сесия, а на 12 клас след януарската сесия. Мястото, времето и ръководителя се определя със заповед на директора.

Във връзка с приравнителните изпити, в ЗПУО